خواص عسل

عسل و سوخت و ساز بدن

استرس سوخت و سازی را می توان به بهترین شکل بعنوان بیماری یا رشته بیماریهایی توصیف کرد که در آنها بدن گلوکوکورتیکویدها،آدرنالین(نواپی نفرین )و کورتیزول را که با نام هورمون...

محصولات ویژه